Entrades

S'estan mostrant les entrades d'aquesta data: setembre, 2019

Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge

De conformitat amb l'article divuit, u, de la Constitució, els drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge tenen el rang de fonamentals, i fins a tal punt apareixen realçats en el text constitucional que l'article vint, quatre, disposa que el respecte d'aquests drets constitueix un límit a l'exercici de les llibertats d'expressió que el mateix precepte reconeix i protegeix amb el mateix caràcter de fonamentals. El desplegament mitjançant la Llei orgànica corresponent, d'acord amb l'article vuitanta-u, u, de la Constitució, del principi general de garantia d'aquests drets inclosos a l'esmentat article divuit, u, de la Constitució constitueix la finalitat de la present Llei. L'article primer d'aquesta Llei orgànica estableix l a protecció civil dels drets fonamentals a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge davant qualsevol gènere d'ingerència o intromissions il·legítimes .

Programa de suport a adolescents embarassades

El Departament impulsa el Programa de suport a adolescents embarassades amb la voluntat d'oferir informació i atenció integral a adolescents i joves, a les seves famílies i a professionals.  El programa vetlla perquè les adolescents i les famílies que es troben en aquesta situació rebin tota la informació i l'acompanyament, i també suport i orientació en l'embaràs i etapes posteriors. En el marc d'aquest projecte, s'ha impulsat, juntament amb l'entitat ABD, la creació de Preinfant, web per a adolescents embarassades . Es tracta d'un web que pretén donar eines i recursos a les joves durant l'embaràs, en el moment del part i, finalment, en la criança del bebè en els primers mesos de vida i fins als tres anys.  L'objectiu principal del web, però, és convertir-se en un espai interactiu d'intercanvi d'experiències entre les joves i les adolescents i, a la vegada, entre les noies i els professionals. Objectius Donar suport per

Falsas alegaciones de abuso sexual infantil en contextos forenses

Análisis de su asociación con distintos indicadores periciales Autores:   María Paz Ruiz Tejedor Directores de la Tesis:   María Elena de la Peña Fernández  ( dir. tes. ) Lectura:   En la  Universidad Complutense de Madrid  ( España ) en 2017 Idioma:   español Tribunal Calificador de la Tesis:   José Luis Graña Gómez  ( presid. ),  María de la Paz García Vera  ( secret. ),  Maria Angeles de La Cruz Fortun  ( voc. ),  Carlos Benedicto Duque  ( voc. ),  Juan Jesús Muñoz García  ( voc. ) Materias: Psicología Patológica Comportamiento desviado Tesis en acceso abierto en:  E-Prints Complutense ( pdf ) Resumen La presente investigación doctoral se dirige fundamentalmente a profundizar en el fenómeno creciente de las denuncias falsas o no fundamentadas de abuso sexual infantil que se constatan en el contexto forense. Se pretende identificar las variables que, más allá de acompañar la interposición de acusaciones falsas y no fundamentadas, permitan discriminar y dete