Obre a Barcelona un equipament per allotjar i acompanyar joves sense llar d’entre 18 i 23 anys

El projecte ‘Llar d’Oportunitats’ compta amb prop de 2 milions d’euros l’any i està cofinançat per Ajuntament i Generalitat.


Bar­ce­lona compta amb un nou equi­pa­ment per allot­jar fins a 40 joves sense llar. El dis­po­si­tiu, obert a l’abril, fun­ci­ona les 24 hores tots els dies de l’any. El pro­jecte està pen­sat per allot­jar i aten­dre de manera inte­gral a joves d’entre 18 i 23 anys que, per la seva situ­ació prèvia, es tro­ben en una situ­ació d’alta vul­ne­ra­bi­li­tat social i des­em­pa­ra­ment sense refe­rents fami­li­ars. De fet, es tracta d’un equi­pa­ment “d’alta inten­si­tat soci­o­e­du­ca­tiva”. El pro­jecte bate­jat com ‘Llar d’Opor­tu­ni­tats’ compta amb la col·labo­ració de l’enti­tat Superacció, que en ges­ti­ona el dia a dia, i la Fun­dació de la Santa Creu, res­pon­sa­ble de les ins­tal·laci­ons. Té un pres­su­post d’1,96 mili­ons d’euros l’any i està cofi­nançat per l’Ajun­ta­ment i la Gene­ra­li­tat.

El cen­tre dona con­tinuïtat al recurs que el con­sis­tori va posar en marxa a Mont­gat durant la irrupció de la pandèmia com a mesura excep­ci­o­nal.

El cas del Moham­med i l’Ayoub

En Moham­med és un dels qua­ranta joves allot­jats a l’equi­pa­ment bar­ce­loní. Pro­vi­nent del Mar­roc, va ingres­sar en un cen­tre de menors a Meli­lla quan tenia 15 anys i en com­plir-ne 18 es va des­plaçar fins a Bar­ce­lona a recerca d’un futur millor. Segons explica, Superacció no només li ha ofert una “llar” sinó també “una família”. “Miren pel nos­tre benes­tar i tenim més força per seguir crei­xent”, ha expli­cat.

Ara, amb 20 anys, sosté que ha notat “grans can­vis” des que va entrar al seu pro­jecte, així ha pogut for­mar-se, a més d’apren­dre l’idi­oma i la cul­tura. “Em sento més inte­grat, estic amb gent que es pre­o­cupa per mi i això m’ale­gra, tot i les difi­cul­tats que pugui tenir”, ha afir­mat. En aquest sen­tit espera que l’enti­tat pugui segui donant “opor­tu­ni­tats” als joves sense llar, ja que sense ella, la seva vida “hau­ria estat més com­pli­cada”.

Un altre cas és el de l’Ayoub, que també s’ha aco­llit al mateix pro­jecte i que s’allotja al mateix cen­tre bar­ce­loní. Amb 18 anys, pro­vi­nent del Mar­roc, també va ingres­sar en un cen­tre de menors a Meli­lla amb 14 anys, d’allà va pas­sar per Màlaga i Múrcia, dues ciu­tats espa­nyo­les, on va estar vivint al car­rer i a casa d’amics sense tro­bar cap opor­tu­ni­tat ni poder dis­po­sar dels papers neces­sa­ris.

L’octu­bre pas­sat va dema­nar diners per viat­jar fins a Bar­ce­lona, on després d’estar un mes vivint al car­rer va acu­dir al con­sis­tori a la recerca d’ajuda. Segons explica, un dels tre­ba­lla­dors de l’ajun­ta­ment el va “aju­dar molt”. “Em va bus­car un alberg, i d’allà vaig pas­sar a Superacció”, ha rela­tat.

He tro­bat una llar per viure, on menjo, estu­dio, i faig coses”, sosté, “estic cur­sant dos tallers, un de mecànica i un de moni­tor d’esport”. L’Ayoub també diu que l’han aju­dat a ges­ti­o­nar tràmits per poder obte­nir els papers. Amb la resta de com­panys, asse­gura que es troba com en una gran “família”. “Em veig amb un futur a Bar­ce­lona, estic en un bon lloc i puc estu­diar”, con­clou.

Un recurs específic

Segons l’Ajun­ta­ment, l’experiència d’emergència va ser­vir per cons­ta­tar que calia un recurs específic per a aquest per­fil d’usu­a­ris. Per això, l’objec­tiu del pro­jecte ‘Llar d’Opor­tu­ni­tats’ no és només allot­jar sinó també ofe­rir opor­tu­ni­tats, com el mateix nom indica. La idea és que fun­ci­oni com un pro­jecte “edu­ca­tiu, de recu­pe­ració i pro­moció social” per a joves en situ­ació de car­rer, sense refe­rents adults, amb difi­cul­tats d’idi­oma o pro­ble­mes per regu­la­rit­zar la seva situ­ació. En aquest sen­tit, la inter­venció soci­o­e­du­ca­tiva des de l’equi­pa­ment par­teix de l’experiència de Mont­gat, que ha posat el focus en el tre­ball social comu­ni­tari o el sen­ti­ment de per­ti­nença, per exem­ple.

És un bon moment per donar pas a una etapa nova, que beu de l’experiència que vam tenir al con­fi­na­ment”, ha asse­nya­lat en roda de premsa la comis­si­o­nada d’Acció Social de l’Ajun­ta­ment de Bar­ce­lona, Sonia Fuer­tes. A més, Fuer­tes també ha des­ta­cat la importància de pro­jec­tes com aquest per com­ba­tre “dis­cur­sos d’odi” i acom­pa­nyar els joves perquè puguin tenir un rol en la comu­ni­tat.

Al seu torn, la secretària d’Infància, Ado­lescència i Joven­tut de la Gene­ra­li­tat, Geor­gina Oliva, ha des­ta­cat que s’afirma la volun­tat de Cata­lu­nya “d’aco­llir amb dig­ni­tat” les per­so­nes que ho neces­si­ten. Oliva també ha remar­cat posi­ti­va­ment que sigui un recurs específic des d’una pers­pec­tiva juve­nil, ja que no és el mateix que una dona o una per­sona de 52 anys en situ­ació de car­rer.

Per la seva banda, el repre­sen­tant de la Fun­dació de la Santa Creu, Jordi Bai­get, ha recor­dat que la fun­dació “va néixer per donar res­pos­tar a les neces­si­tats soci­als que exi­si­ten i que avui con­ti­nuen exis­tint”. En aquest sen­tit, ha asse­gu­rat que volen acom­pa­nyar els joves “en el camí de la seva inte­gració al barri, a la ciu­tat i al país”. Bai­get ha cele­brat la col·labo­ració entre les admi­nis­tra­ci­ons i les enti­tats per fer pos­si­ble el pro­jecte.

La res­pon­sa­ble del ser­vei de l’enti­tat Superacció, Marta Raso, ha apun­tat que els omple “d’orgull” veure com el pro­jecte nas­cut a Mont­gat per l’emergència del con­fi­na­ment té avui con­tinuïtat i amb resul­tats “molt visi­bles”. De fet, des de la posada en marxa del cen­tre d’allot­ja­ment a Mont­gat ara fa un any s’han atès 82 joves dife­rents. “Els joves han tor­nat a il·lusi­o­nar-se, a creure en ells, a tenir espe­rança a seguir i a ser pro­ta­go­nis­tes de les seves vides”, ha conclòs.

Deri­vació

La deri­vació al nou equi­pa­ment es farà pre­fe­rent­ment des dels equips soci­als muni­ci­pals que fan inter­venció a car­rer, nor­mal­ment el Ser­vei de Detecció i Inter­venció (SDI). A més, el cen­tre pas­sarà a for­mat part de ‘Sos­tre 360’, el pro­grama impul­sat per la Gene­ra­li­tat per acom­pa­nyar joves majors d’edat que es tro­ben en situ­ació de sen­se­lla­risme i vul­ne­ra­bi­li­tat, i en serà el refe­rent a la ciu­tat de Bar­ce­lona.

http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1966032-obre-a-barcelona-un-equipament-per-allotjar-i-acompanyar-joves-sense-llar-d-entre-18-i-23-anys.html

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Teorías de la Adolescencia: Stanley Hall y Margaret Mead

QUI SÓN? COM ELS VEIEM? CENTRES DE MENORS (CRAE I CREI)

Centres Residencials d’Acció Educativa (CRAE) a Barcelona ciutat.