Parlem dels plans d’ocupació...


Oficina del SOC. ACN / Andrea Zamorano

Els plans d’ocupació són programes de contractació laboral per a persones que estan a l’atur amb l’objectiu de fer treballs d’interès públic i social, aquesta és una fórmula per guanyar en el benestar i la qualitat de vida de tot un municipi

Pel que fa als contractes laborals es signen de 6 a 12 mesos depenent de cada programa aprovat. L’objectiu dels d’ocupació és aportar a les persones contractades una experiència laboral actual que els ajudi en el seu nivell d’ocupabilitat, com a millora de les possibilitats de reincorporar-se en un mercat laboral ordinari.

Els plans d’ocupació estan dirigits a tothom que es trobi a l’atur, que per diversos motius tant personals com del propi mercat laboral presenten una major dificultat en la seva recerca de feina.

Entre els col·lectius prioritaris a contractar podem trobar les persones en risc de caure en situació d’atur de llarga durada, els que no perceben una prestació d’atur, ni altres ajudes.

També a les dones víctimes de violència de gènere i les persones amb algun tipus de discapacitat, els majors de 45 anys i els col·lectius en risc d’exclusió social.

Les persones que entren en un pla d’ocupació poden fer treballs en benefici de la comunitat, en la millora i el benestar i qualitat de vida dels seus conciutadans.

Els treballs que es desenvolupen principalment poden ser els de neteja viària, urbana i periurbana; les actuacions de suport, manteniment i rehabilitació d’edificis municipals.

També poden donar suport als serveis d’informació, inspecció, consergeria, en treballs de suport administratiu i d’atenció a la ciutadania.

També poden incloure plans en altres àmbits d’interès social, educatiu o comunitari.

Les persones interessades s’han d’adreçar a l’Oficina de Treball del SOC (presencial, telefònica o telemàticament) i inscriure’s com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) i renovar aquesta demanda quan correspongui.

Quan comença el procés de selecció dels projectes subvencionats pel Servei d’Ocupació del Catalunya es realitza una selecció prèvia de persones candidates que encaixen amb el perfil professional i que reuneixen els requisits concrets del programa.

Els plans locals d’ocupació són una política pública amb l’objectiu d’oferir oportunitats laborals a persones en situació d’atur a través de mesures de creació directa de llocs de treball i de foment de la contractació estable, acompanyades d’accions de formació i capacitació professional.

Els serveis, programes i actuacions pretenen facilitar la inserció de persones en situació d'atur que tenen dificultats afegides o especials a l'hora de trobar feina. També es promouen iniciatives per a persones desocupades que formen part de col·lectius amb més risc d'exclusió laboral o social, per proporcionar-los l'experiència laboral en entorns actuals de treball i el suport per adquirir més coneixements per a la seva inserció.

No oblidem que s’ha de vetllar per la igualtat en l'accés al mercat de treball, la permanència i la promoció de persones de col·lectius amb especials dificultats d'inserció laboral als que s’ha de donar un suport. El SOC (servei d’ocupació de Catalunya) que depèn de la Generalitat de Catalunya, finança l’aplicació d'eines, itineraris i actuacions de suport a llocs de treball o mercat protegit, també la creació i millora de centres especials de treball i les empreses d’inserció.

També es persegueix conciliar la vida personal, familiar i laboral, en la corresponsabilitat entre dones i homes, la no discriminació i l'erradicació de les diferències de gènere.

Els programes s’articulen en tres objectius que s’emmarquen en tres modalitats, el suport, als plans locals d’ocupació, per la contractació laboral i/o el nomenament interí de persones que es trobin en situació d'atur per part de les administracions públiques locals.

Un suport a la formació per garantir la formació adequada, millorar la qualificació, capacitació i competències professionals de les persones que es troben en situació d’atur afavorint la cerca de feina i manteniment en el mercat de treball de les persones contractades, amb l’objectiu de fer que treballadors/es i les empreses esdevinguin més competitius/ves.

Els ajuts a la contractació laboral pretenen fomentar la contractació laboral de persones en situació d’atur per part de les empreses, per afavorir la integració al món laboral i garantir la seva permanència tot fomentant una major estabilitat laboral.

La població a qui s’adreça els plans d’ocupació és diversa. Per una banda trobem els joves entre 16 i 19 anys que han abandonat prematurament els estudis, els joves entre 20 i 24 anys amb baixa qualificació o sense estudis i els joves entre 25 i 29 anys.

També existeix el risc que els joves que no treballen i no estudien caiguin en desmotivació i que baixin les seves expectatives professionals, amb casos de joves en risc d’exclusió o problemes psicològics o conductuals. (Idescat, indicadors de benestar i progrés social).

Trobem els joves que s’inicien en el mercat laboral en un moment de crisi, condicionats negativament en la seva vida laboral. Els joves estrangers i els joves entre 16 i 29 anys, els que omplen la taxa d’atur arran de la COVID-19.

Els joves altament qualificats que no troben feina i es veuen obligats a marxar del país davant la manca d’expectatives. Aquest fenomen ha crescut més d’un 110% en els darrers 10 anys.

Una altre grup a qui s‘adrecen aquest plans són les dones de més de 45 anys i als majors de 45 anys amb estudis primaris com a màxim. Les persones majors de 55 anys en situació d’aturs són els que tenen menors possibilitats de retorn al mercat de treball i per tant s’han de plantejar polítiques d’ocupació específiques per aquest col·lectiu per allargar la cotització a la seguretat social, millorar les bases reguladores i les quanties de les seves futures pensions.

Article 29, el dret al treball, tota persona té dret a treballar en condicions dignes, així com també que s’adoptin les mesures de seguretat laboral adients per a prevenir els riscos d’accident i a percebre un salari equitatiu. Les organitzacions sindicals vetllaran perquè es compleixin els drets garantits en els convenis col·lectius i gaudiran de legitimació per a plantejar les reclamacions pertinents davant la jurisdicció social.

«Sempre que et preguntin si pots fer una feina, contesta que sí i posa’t de seguida a aprendre com es fa.» Franklin D. Roosevelt.

Joan Rodríguez i Serra és educador social.

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Teorías de la Adolescencia: Stanley Hall y Margaret Mead

QUI SÓN? COM ELS VEIEM? CENTRES DE MENORS (CRAE I CREI)

Centres Residencials d’Acció Educativa (CRAE) a Barcelona ciutat.