Presentació treball Centres de menors. Marc Teòric

Recursos del pràcticum 4

Oriol. Amb aquest treball m’agradaria donar una visió el més àmplia possible d’una sortida laboral molt recorrent en els educadors socials, el centres de menors. Un visió que vol reflectir la complexitat de la tasca educativa en aquest terreny, mostrant les discordàncies que existeixen entre la legislació existent i la pràctica laboral. Molts factors relacionats entre si poden afectar al nivell de l’acció educativa. ( A la part inferior del text hi apareixen les webs del marc teòric)

Les 5 participacions que es realitzaran, pretenen tenir en compte diferents ambits que entren en joc i s’han valorat com indispensables pel que fa als diferents centres residencials existents per a menors tutelats per l’administració. La pròpia Generalitat de Catalunya, estableix mitjançant el seu Departament de Benestar Social i Família 3 classes de centres de protecció:

- Centres d’Acollida, C.A .

- Centres Residencials d’Acció Educativa, CRAE .

- Centres Residencials d’Educació Intensiva, CREI .

Aquest treball prestarà especial atenció a aquesta tipologia de centres, sense deixar de banda i fent les referències que es creguin convenients a altres tipus de centres que atenen a menors, com els Centres de Justícia Juvenil (Departament de Justícia) o centres de caràcter terapèutic.

En aquesta primera “entrada” al bloc, tractarem de mostrar, per una banda, què es va acordar en la Declaració Universal dels Drets de l’ Infant de tot això dels drets i llibertats a preservar en aquest col·lectiu. I per l’altra banda, refectir el que diuen la legislació espanyola i catalana en matèria de centres de menors.

S’han volgut destacar els principis 2,4,5,6,i 9 de la Declaració Universal dels Drets de l’Infant. Ens parla del dret a un bon desenvolupament físic, espiritual i social. Al dret a crèixer i desenvolupar-se en salut, al dret a rebre una atenció especial si l’infant té algun impediment físic, mental o social. També en els dos últims principis mencionats, la declaració situa el dret a un desenvolupament ple i harmoniós de la seva personalitat i al dret a ser protegit contra totes les formes de negligència, crueltat i explitació.

Pel que fa a la legislació española entorn el centres de menors, l’article 86 també ens recorda (enmarcats ja en infats tutelats) els drets del nens, nenes i joves residents. També de les seves obligacions (art 87), però ha cridat especial atenció l’article 89 titulat “Medidas correctoras”. Aquest text encara que no especifica què representarà una falta lleu, greu o molt greu per part del menor, sí mostra les “mides correctores” que es poden prendre davant aquestes faltes. Sota cap concepte (atenent als drets dels menors), com podeu comprovar, el text en cap moment comptempla una acció que faci perillar l’integritat física del menor o realitzar qualsevol tipus de pràctica correctiva que representi un acte vexatori. Els articles posterios fan referència a l’estatut del personal que treballa en es centres, us convido que també hi doneu una ullada…

En la plana web del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, es detallen breument les funcions dels centres de protecció que abans esmentavem. Hi podem observar tasques assignades a aquests recusos entorn a donar una educació integral, a la satisfacció de les primeres necessitats i a fer un seguiment educatiu individualitzat de cada cas.

Per tant, amb tot això, queda força clar quin es l’encàrrec de l’administració cap a aquests centres i quins elements d’avaluació es comptemplen.

Marc Teòric

Declaració Universal Drets de L’Infant


Ley/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores. Título VII. Régimen de los centros de menores


Departament de Benestar Social i Família


http://colectivitzat.wordpress.com/2011/03/29/presentacio-treball-centres-de-menors-marc-teoric/

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Teorías de la Adolescencia: Stanley Hall y Margaret Mead

QUI SÓN? COM ELS VEIEM? CENTRES DE MENORS (CRAE I CREI)

Centres Residencials d’Acció Educativa (CRAE) a Barcelona ciutat.