Controlar la impulsivitat dels nens

1- Introducció
La impulsivitat és un tret del temperament (nens) o personalitat (adults) que ha estat present, en un o altre grau, al llarg de tota l'evolució de l'ésser humà encara que, no sempre, hauríem d’atribuir-li directament una connotació negativa o improductiva com veurem més endavant. 
No obstant això, avui dia, la impulsivitat en molts nens es manifesta amb una gran intensitat i freqüència, arribant a alterar la convivència i condicionar la vida dels pares que la pateixen. Cal dir que, actualment, la impulsivitat sembla manifestar-se en nens cada vegada més petits. Això pot atribuir-se, en part, als actuals estils de vida moderns (ambdós pares amb llargues hores de treball) i també, en alguns casos, a una manca de recursos o coneixements per part dels pares o educadors que simplement es veuen desbordats i no saben com afrontar-lo. Sigui com sigui, cada vegada més freqüent, trobar-nos a consulta pares desbordats per nens o nenes que manifesten aquets símptomes.
Normalment, la impulsivitat ve acompanyada d'hiperactivitat i dèficit d'atenció en el que anomenem: TDAH i això pot ser l'avantsala de problemes d'aprenentatge, conductes disruptives i, més endavant, agressives o delictives. 
Hi ha nens que presenten sèries dificultats per reprimir els seus impulsos i això els comporta nombrosos conflictes tant en l'àmbit familiar com en l'escolar. 
En aquesta pàgina exposarem què és la impulsivitat, els seus problemes associats i com podem regular-la i ajudar així als nens que la pateixen. Més endavant s’exposaran algunes tècniques i orientacions tant per pares com per mestres i educadors.

2 - El nen impulsiu
Vegem a continuació les característiques nuclears que presenten els nens que anomenem "impulsius". Aquestes manifestacions, hem comentat ja, s'estan presentant a edats cada vegada més avançades (2, 3 anys), i poden suposar per a la família una alteració significativa en la vida quotidiana si es desconeixen els motius i la forma correcta d'actuar. 

Algunes pistes per detectar el nen impulsiu:
 • Primer fa, després pensa.
 • Contesta abans d'acabar de sentir la pregunta.
 • Dificultats per esperar el torn en els jocs.
 • Mal perdre. No suporta que li guanyin.
 • Interromp o destorba als altres.
 • Baixa tolerància a la frustració.
 • Poc autocontrol. Precipitació en les diferents tasques.
 • Desobediència, negativisme.
 • El nen reconeix el seu problema però no pot controlar-lo i reincideix.
 • Pot involucrar-se en activitats físiques perilloses sense valorar-ne les conseqüències.
 • En nens petits es donen fortes rebequeries incontrolades.
 • Poden arribar a ser molt manipuladors aprofitant el neguit que produeixen als pares.
Aquestes són algunes de les manifestacions que podríem incloure dins del concepte de "impulsivitat". Alguns pares, simplement defineixen el nen impulsiu, com un nen que té un fort caràcter o temperament. 
La impulsivitat, actualment, es detecta i diagnostica com a part nuclear del TDAH (Trastorn Dèficit d'Atenció amb Hiperactivitat). Si bé, els manuals que contenen els criteris diagnòstics (DSM-V o anteriors) permeten fer el diagnòstic de TDAH amb predomini o no d'algun dels tres factors nuclears: l'esmentada Impulsivitat, el Dèficit d'Atenció [1.083 KB] o la Hiperactivitat. 
Sigui com sigui, crec que la impulsivitat com a factor psicològic independent o no, precisa d'un tractament més detallat i un abordatge més explícit. Les raons són òbvies. La impulsivitat té repercussions directes sobre les interaccions familiars, podent alterar el desenvolupament adequat de vinculació afectiva i l'equilibri emocional. També deteriora seriosament la capacitat d'aprenentatge de l'infant i la seva bona adaptació a l'escola i companys. Finalment una impulsivitat no treballada a temps i que es manifesta en un entorn desestructurat, és el camí més directe per conductes violentes o delictives en el futur. 

Puntualitzar també que tractarem la impulsivitat des de la seva manifestació en nens de població normal o amb algun diagnòstic de TDAH. En cap cas tractarem aquí les manifestacions d'impulsivitat degudes a altres trastorns clínics més severs (autisme, psicosi, síndrome x fràgil, retard mental, etc. ).

3 - Aproximació a la impulsivitat
En principi, la impulsivitat podríem definir-la com un estat d'activació neurobiològica o dèficit de control inhibitori. Els dos termes en certa manera posen de relleu la més que possible mediació de factors orgànics en la gènesi de la impulsivitat. Aquesta activació suposa l'alliberament d'una sèrie de substàncies internes (neurotransmissors, hormones) que preparen al cos per a una reacció motriu immediata. És una energia que es genera i ha d’alliberar-se d'alguna manera. La més habitual (segons edat): les rebequeries, els crits, les fugides, desobediència, negativisme, etc. 

Regularment els nens amb TDAH o, simplement, amb símptomes d'impulsivitat, tenen antecedents familiars de primer grau que van manifestar o manifesten el mateix problema. Per tant, la via genètica o herència determina certa predisposició a manifestar els símptomes en fills de pares també amb caràcters forts, impulsius o amb poca tolerància a la frustració. 
Però la impulsivitat no és tan sols un factor que podem heretar sinó també una manifestació cognitiva i conductual que pot potenciar-se o disminuir en funció de l'entorn. 

És important establir la diferenciació entre una impulsivitat primària de la secundària. En el primer cas, la impulsivitat va estar present des del mateix moment de néixer el nen sinó abans (excessius moviments fetals) i és la que sol tenir un component genètic més evident. La secundària apareix o es potencia en un moment donat del desenvolupament, normalment associat a factors d'inestabilitat afectiva, canvis imprevistos, traumes, separacions, etc. El pitjor dels escenaris és quan un nen genèticament predisposat per ser impulsiu té, al seu torn, un entorn poc acollidor o desestructurat. 

Del que portem dit fins ara, pot semblar que la impulsivitat és una cosa no desitjable i que, en tot cas, comporta només problemes. Aquest plantejament és molt simple i no obeeix a la realitat d'un tema molt més complex. 

Avui dia sabem que molts dels nostres millors atletes van ser de petits diagnosticats, en un grau o un altre, d'hiperactivitat, amb Dèficit d'Atenció, Impulsius, etc. La qüestió és que quan aquesta energia desbordant de fàcil activació va ser canalitzada cap a activitats esportives o d'altre tipus regulades, es va convertir en un bon aliat. 

La impulsivitat, doncs, entesa com a estat d'activació immediat, ens aporta combustible per respondre de forma ràpida (encara que normalment poc racional) a nivell motriu. Això no és casual. Si està en els gens dels éssers humans és perquè en algun moment del nostre període evolutiu va ser una característica positiva per a la supervivència de l'espècie. Imaginem els temps remots de vida a les cavernes i els pocs recursos per afrontar un medi ambient hostil amb nombrosos enemics i animals disposats a atacar-nos. En aquest entorn, és molt probable que sobrevisquessin millor els éssers humans amb trets més impulsius (amb activació ràpida i potent) i, per tant, aquestos fossin més capaços d'afrontar o fugir de la situació amb èxit, davant dels que eren més tranquils. 

Veiem, doncs, que la impulsivitat va poder obeir a factors de supervivència en algun moment. No obstant això, la genètica no va tan ràpid com els canvis culturals de l'espècie. La programació genètica d'alguns nens segueix preparada per respondre contundentment a qualsevol tipus d'agressió real o percebuda, però, avui en dia, el que s'espera d'ells és precisament el contrari: racionalitat, tranquil·litat, paciència, atenció, etc, especialment a l'escola . 

4 - Algunes explicacions neurobiològiques
En psicologia s'utilitza un terme hipotètic denominat "arousal" que tracta de descriure els processos que regulen el control de l'alerta, la vigília i l'activació. 
El concepte d'arousal admet diversos significats. Així es parla d'arousal comportamental per significar el mateix que nivell d'activitat. Però es pot parlar també d'arousal cortical, en aquest cas la referència és a l'activació de les neurones corticals a través del Sistema Activador Reticular (SAR) i implicaria també l'activació autònoma. Sense entrar en més tecnicismes, el que ens interessa ressaltar ara és que quan els fàrmacs estimulants, que normalment incrementen tant el arousal comportamental com el fisiològic, produeixen en molts hiperactius (jo impulsius) un descens en el seu nivell d'activitat, és que, per paradoxal que sembli, està reduint tant el arousal conductual com el fisiològic. Segons alguns investigadors (Mc. Maó, 1984) l'explicació és que els nens TDAH es beneficien dels efectes dels estimulants atès que són deficitaris en arousal cortical i autònom. Per tant, la hipòtesi plantejada és que la disfunció primària trobada en nens impulsius i / o hiperactius es deuria a una infraactivación del SAR més que a una sobreactivació.


D'altra banda es coneix l'important paper que tenen els lòbuls frontals com a reguladors i organitzadors del llenguatge i, per tant, dels actes voluntaris de l'individu. Els mecanismes fisiològics responsables d'aquests actes estan encara lluny de ser descoberts però se sap que maduren en el nen "normal" cap als quatre anys d'edat. 

Respecte a la regulació motora i de l'acció per part dels lòbuls frontals, Luria va subratllar el seu paper en la programació de les més altes formes d'activitat humana organitzada. Tot això suggereix que (seguint exposició de Luria 1980): 
Els lòbuls frontals poden i han d'exercir un paper decisiu en la preservació i realització dels programes de totes les formes complexes d'activitat, ells mantenen el paper dominant del programa i inhibeixen accions irrellevants i inapropiades. Presumiblement, per tant, quan una lesió en els lòbuls frontals porta a rebaixar l'estat d'activitat, es deteriorarà substancialment l'execució precisa dels programes motors, deixant d'ocupar un paper dominant les accions i moviments selectius per a la tasca, i així sorgiran fàcilment accions irrellevants i inadequades que ja no podran ser inhibides. 

Resumint, una baixa activació del SAR o una lesió en lòbuls frontals poden ser alguns dels factors rellevants en la gènesi de la simptomatologia impulsiva i / o hiperactiva. En el primer cas la medicació (normalment: metilfenidat) podria compensar parcialment el dèficit. 

Hem també comentat l'activació fisiològica que es produeix en els brots impulsius com a conseqüència de l'activació del sistema autònom. En aquests episodis es produeixen canvis endocrins i secrecions hormonals que preparen al cos per respondre davant el que el nen percep com una amenaça imminent (pot ser simplement que se li frustri en alguna de les seves demandes). Un altre element important en el nivell d'activació el constitueix la forma en què el nen percep la situació a nivell emocional. Elevats nivells d'adrenalina i noradrenalina en sang i orina apareixen abans i després de successos estressants o enèrgics que cursen amb gran càrrega emocional i fins i tot agressió. Sigui com sigui, quan el nen amb impulsivitat, s'ha activat, difícilment tindrà el control voluntari sobre els seus actes en els primers moments de major activació. 

Més endavant explicarem com treballar aquests aspectes.

5- Orientacions generals per regular-la
Hem ja definit el que entenem per nen impulsiu, els seus símptomes i, també, alguns plantejaments des de la neurobiologia. En aquest apartat exposarem algunes orientacions i estratègies per treballar amb nens que presenten aquestes característiques. 

-En primer lloc, ha de quedar clar que el nen té dificultats per regular el seu estat d'activació. Per això sempre cal recordar que: "No és tant que no vulguin sinó que no poden". Un cop activats (descàrregues hormonals conjuntament amb emocions intenses de frustració) han d'efectuar alguna acció (rebequeries, fugida, agressió, llançament objectes, etc.). Això no vol dir que siguem tolerants, sinó que des de la comprensió del que passa podem ajudar de forma més eficaç. Referent a això, cal assenyalar, que la majoria de nens impulsius solen després penedir-se i es comprometen a no tornar a fer-ho quan l'hi raonem. No obstant això, tornen a recaure en els mateixos comportaments disruptius alhora que manifesten una certa perplexitat o inquietud en veure’s superats pels seus propis actes i no saber per què torna a passar. També pot succeir que aquests episodis es reforcin si amb això el nen aconsegueix el que vol i, per tant, pot aprendre a manipular a través d'ells, especialment si els pares es mostren insegurs o discrepants en la forma de respondre. 

-El nen ha d'aprendre, encara que acceptem el fet que té dificultats per controlar-se, que els seus actes tenen conseqüències. Per això, contingentment a les rebequeries, conductes desafiadores, agressions o altres, haurem de ser capaços de marcar unes conseqüències immediates (retirada de reforçadors, temps fora, retirada d'atenció, càstig, etc.). Per exemple si ha llançat objectes, haurà recollir-los i col·locar-los en el seu lloc; si ha insultat haurà de demanar disculpes, etc. Haurem, però, esperar que es tranquil·litzi per aplicar les contingències marcades. 

-És molt important que quan es produeixi un episodi d'impulsivitat extrema (rebequeria, insults, etc.) els pares, mestres o educadors mantinguin la calma. Mai és aconsellable intentar cridar més que ell o intentar raonar res en aquests moments. Això complicaria les coses. Hem de mostrar-nos serens i tranquils però, alhora contundents i decidits. Per exemple, davant les rebequeries incontrolades dels més petits, dir-li: "La mama (o papa) estan ara decebuts amb el teu comportament i no volem estar amb tu mentre estiguis així ". Els pares es retiren buscant una certa distància física (segons les circumstàncies: carrer o casa) però també afectiva. D'aquesta manera, el nen, rep a nivell inconscient un missatge molt clar: Així no aconseguiràs les coses. 

-Contingentment a aquestes actuacions, també podem introduir les mesures correctores (càstig):"Com has insultat al pare (o mare) avui no podràs veure els dibuixos que tant t'agraden (o no jugaràs a la play, etc.). El pare està trist perquè no vol castigar, però ha de fer-ho per ajudar-te a millorar ". 
(Evidentment aquest tipus de missatges s'ha d'adaptar a l'edat i característiques del nen i la família). 

No entrar en més discussions o raonaments en el moment d'activació per part del nen.

-Mai dir-li que és dolent sinó que s'ha portat malament durant uns moments i que això pot arreglar-se en un futur si s'esforça i amb la nostra ajuda. Tampoc cal comparar-lo amb altres nens que són més tranquils i es porten bé. En tot cas, recordar primer els aspectes positius que probablement té al mateix temps que li assenyalem els que ha de corregir. 

-Cal insistir en la necessitat de mostrar tranquils davant del nen quan vulguem corregir els seus actes. Si aquest percep en nosaltres inseguretat, incertesa o discrepàncies entre els pares o altres, ell percebrà que té el control sobre nosaltres i les rebequeries o altres s'incrementaran. Mai ha de veure'ns alterats emocionalment (cridant, plorant o fora de control). Tampoc ha de agafar-nos en contradiccions, és a dir: No podem demanar-li a crits a un nen impulsiu que s'estigui quiet i callat. 

-No n'hi ha prou amb saber contestar adequadament a les seves conductes impulsives. Aquests nens requereixen també que els expliquem què és el que els passa i què pot fer (més endavant es donen algunes pistes). Les reflexions sobre els fets mai han de ser fetes en calent sinó en fred quan les coses s'han tranquil·litzat. Un bon moment és a la nit abans d'anar a dormir. 


6- Estratègies per a casa i l'escola
Recordeu que la impulsivitat com a tret de temperament pot ser degut, en part, a predisposicions genètiques però, la pròpia experiència vital del nen i les condicions del seu entorn determinaran, la intensitat, freqüència i forma en què finalment s'expressa. Un ambient familiar tranquil i col·laborador és el millor aliat per corregir conductes. 

Vegem ara algunes estratègies per ajudar els nens impulsius a regular les seves conductes segons edat. 
Per als més petits (fins a 5 o 6 anys) davant les manifestacions impulsives (rebequeries, crits, plors, etc.) haurem d'aplicar la retirada d'atenció física i afectiva tal com hem explicat anteriorment i, si escau (segons intensitat o característiques de l'episodi ), aplicar algun correctiu. No n'hi ha prou amb saber establir límits o castigar, haurem completar el treball amb exercicis de de vinculació afectiva com llegir-los contes, fer exercicis de relaxació a la nit abans de dormir, etc. En aquests moments és quan podem raonar amb ells i analitzar el que ha passat, sempre, però, a mida de l'edat i capacitat del nen. Als més petits els costarà entendre els raonaments basats en la lògica o moral adulta, per tant, evitar excessives explicacions i utilitzar els contes per ensenyar conductes alternatives o valors.

És important, també, que comencem a treballar amb ells les sensacions internes que precedeixen a les manifestacions impulsives. Si el nen va prenent consciència d'això podrà més fàcilment aplicar en el futur tècniques d'autocontrol. Es a dir: Si aconsegueix detectar el seu estat d'activació fisiològica prèvia a l'episodi disruptiu, podrà posar en marxa alguna de les estratègies incompatibles amb l'esclat impulsiu i, per tant, evitar o minimitzar la seva manifestació. Vegem algunes formes de fer-ho a continuació.

Un dels objectius fonamentals de tota intervenció amb nens impulsius és dotar-los d'eines que els permetin per ells mateixos regular, en la mesura del possible, la seva impulsivitat.

a) El Volcà


Molts nens identifiquen la sensació que viuen just abans de "explotar" com una mena de calor interior intens i incontrolable acompanyat de fortes emocions que no poden reprimir i precedeixen irremeiablement a l'episodi disruptiu. 
Una bona estratègia perquè el nen comenci a prendre consciència del problema i pugui començar a controlar-lo, consisteix a fer-li visualitzar tot el procés en forma d'imatges. Podem ajudar el nen a imaginar-se que en el seu interior hi ha un volcà que representa tota la seva força i energia, però, de vegades, es descontrola i es produeix l'erupció. Quan comença a enfadar-se, el volcà (que estaria situat de forma imaginària en la zona de l'estómac) s'escalfa i comença a produir lava calenta fins al punt que, si no ho controlem, esclata. 
Del que es tracta és d'ajudar al nen a que identifiqui les pròpies sensacions internes prèvies a l'esclat i, així, poder controlar-lo. 
Una vegada que el nen s'ha anat familiaritzant amb aquestes sensacions podem motivar-lo a que posi en marxa recursos per aturar el procés. 
Cal, doncs, trobar també, quines són les estratègies que funcionen millor amb cada nen a l'hora de fer front a la impulsivitat i autocontrolar-se. Hi ha estratègies molt simples que consisteixen en ensenyar-li a que quan noti l'activació intenti respirar diverses vegades profundament alhora que es dóna interiorment autoinstruccions (Stop, Tranquil , Controlat, etc.). Cada nen pot utilitzar la paraula que millor li funcioni, a vegades, són paraules que li recorden alguna cosa agradable.

Aquestes tècniques solen ser molt eficaces si, a més, hem treballat amb el nen alguna tècnica de relaxació (veure la nostra pàgina: Tècniques de relaxació per a nens). 
Per a nens molt impulsius, és probable que els hi costi cert temps i pràctica desenvolupar aquestes habilitats. En aquests casos, podem donar-los també la instrucció que quan es notin molt activats intentin separar-se físicament de la situació com a mètode per intentar evitar l'episodi (apartar-se d'un nen que l'insulta, anar a la seva habitació davant d'una reprimenda, etc.) . Tot això s'ha de dur a terme sota supervisió de l'adult i tenint en compte l'edat del nen. Els nens més petits (menys de 5 anys) tindran més dificultats per treballar amb autoinstruccions.

b) El Semàfor

Un dels problemes recurrents que ens trobem quan treballem amb nens impulsius i / o hiperactius és que no són conscients del seu estat d'activació i el cicle de càstigs irremeiablement es fa etern. Això és especialment problemàtic a l'escola. 
Una estratègia que fem servir sovint i sol funcionar, és la tècnica del semàfor. L'estratègia és simple: es tracta d'avisar el nen o grup d'alumnes (proporcionar feedback) quan s'estan començant a activar. 

Imaginem la següent situació: 
Joan és un nen de 8 anys molt impulsiu i hiperactiu. Difícilment aguanta quiet al seu lloc més de 5 minuts a classe. La mestra l'ha castigat sistemàticament però el nen sembla ja insensible al càstig.Tampoc sap dir-nos el motiu que l'impulsa a aixecar-se i, de vegades, molestar els companys amb els que acaba entrant en conflicte. 
En aquest cas, la mestra, pot dir-li al nen privadament que com no vol castigar-lo més i vol ajudar-lo a controlar-se, establiran una mena de "pacte secret": Vaig a col·locar a la pissarra (paret, panell o un altre) un paper (o cartolina tallada en rodó) que anirà canviant de color segons com tu estiguis. Quan vegis la verda és que tot va bé. Si veus la groga: Precaució! has de tenir cura ja que això indica que estàs començant a fer coses i estàs en perill d'arribar al càstig o perdre el premi (segons el cas). Finalment, si col·loquem la vermella, vol dir que ha de complir un correctiu o el reforç positiu ja no esta disponible al no aconseguir controlar-se. 

Se li ha de dir al nen que aquest instrument no és per castigar-lo sinó per ajuda’l a que el càstig no arribi donat que l’avisa abans i té la oportunitat de corretgir.

Aconsello utilitzar el codi visual quan es tracta de nens amb necessitats educatives especials. A l'escola ordinària, pot ser més adequat utilitzar com a senyal d'avís (en lloc del color groc) algun moviment concret del mestre / a. Aquest mètode és més discret i té l'avantatge que sol passar desapercebut per la resta del grup. Per exemple: "Quan vegis que et miro i dono dos copets amb el meu bolígraf o quan em toqui el nas, etc ..." 

L'important aquí és treballar en la identificació de les sensacions prèvies a les conductes impulsives i fomentar en el nen el seu reconeixement com a pas previ a la incorporació de recursos d'autocontrol. Si el nen ha treballat, paral·lelament, alguna tècnica de relaxació o estratègia alternativa d'afrontament, podrà intentar posar-la en marxa quan noti l'activació o se’l avisi. Per exemple podem (segons edat i característiques del nen) ensenyar a que quan es noti activat procuri respirar profundament alhora que es dóna autoinstruccions: "Tranquil", "Calma't", etc ... 

En casos de nens especialment conflictius podem donar-li instruccions perquè es separi físicament de la situació o vagi fora a un espai obert. Insisteixo en la necessitat d'adaptar tot això a les circumstàncies del nen i, si s'escau, a la dels centres escolars. 
La tècnica del semàfor és molt adequada també per utilitzar-la en dinàmiques grupals en les quals tots els nens reben les instruccions i així podem aconseguir una certa autoregulació del grup en casos en què hi hagi risc de conflicte.

c) La Relaxació

Un dels millors aliats en la nostra lluita per ajudar els nens impulsius, el constitueixen, sens dubte, els diferents mètodes de relaxació. Podem utilitzar tècniques adaptades a les diferents edats i necessitats. A més la relaxació, ben feta, no presenta cap tipus de contraindicació i pot ser aplicada a la major part de la població. 

A la nostra pàgina: 
trobarà una descripció de les diferents tècniques, segons edat, per tractar diferents problemàtiques conductuals i / o emocionals inclosa la impulsivitat.

d) Canalitzar l'energia

La impulsivitat, hem ja comentat, que podem interpretar-la com un estat d'activació que ens prepara, a nivell orgànic, per a una resposta immediata davant una situació que no tolerem o interpretem com hostil als nostres interessos o cap a nosaltres mateixos. No obstant això, aquesta ràpida activació, pot ser especialment útil si es canalitza en forma d'activitats regulades. Per exemple, en qualsevol activitat esportiva, els nens impulsius poden beneficiar-se si aprenen a canalitzar aquesta activació per potenciar les seves destreses. Les arts marcials que combinen concentració i desplegament de força immediata poden ser especialment útils per aprendre a controlar impulsivitat (excepte en el cas de nens que, a més, presenti un component antisocial o d'agressivitat amb les persones). 

Entre els nostres esportistes d'elit es troben nombrosos joves diagnosticats de TDAH en la infància. 
En definitiva, qualsevol pràctica esportiva és especialment útil en aquests nens i ens ajudarà a regular el seu comportament.

e) Exercicis per potenciar aprenentatge
El nen impulsiu no tan sols presentarà problemes en la seva conducta sinó que el seu perfil de funcionament, el durà dificultats en aquelles tasques que requereixen d'atenció sostinguda (lectura) o coordinació visomotriu fina (escriptura). 

Per tant, és molt important treballar, també des de casa, amb exercicis per millorar aquests aspectes. Respecte d'això, recomanem exercicis de paper i llapis (segons edat), com el pintat de mandales, els laberints, exercicis de discriminació de les diferències, etc. En el següent enllaç podrà trobar nombrosos recursos per treballar l'atenció i, també, la impulsivitat: 

Podem també treballar amb diferents jocs a l'ordinador sempre que l'activitat prioritzi l'atenció sostinguda i l'organització del material presentat visualment sota algun criteri abans d'efectuar la resposta. És a dir, no ens interessen els jocs massa moguts o que prioritzen els reflexos visuals més que els lògics. El nen primer ha de pensar i organitzar abans d'executar la resposta (demora de la resposta = control de la impulsivitat). 
Un altre recurs que ens pot ajudar són els jocs de taula. Recomanem especialment el joc de Dames i els Escacs. En tots dos, cal pensar abans de respondre (el contrari a la impulsivitat), a més, els nens, s'han de situar en unes coordenades espacials per moure les fitxes, la qual cosa incrementa la seva capacitat visomotriu. 

Finalment, assenyalar un últim recurs que podem aplicar a casa per ajudar els nens que tenen dificultats amb la grafia o l'escriptura. Sovint, el nen impulsiu, presenta dificultats per escriure correctament i sol fer més gran l'escriptura o deformar-la significativament amb escàs control sobre les coordenades espacials. En aquests casos, podem treballar amb el nen utilitzant els mandales, laberints o altres però tenint especial cura en que primer aprengui a relaxar el braç i la mà. El nen impulsiu quan agafa el llapis ho fa de forma rígida i sol tibar tot el braç. Haurem de donar-li instruccions perquè, abans de començar a dibuixar o escriure, el braç deixi d'estar tens. Per ajudar-lo podem, per exemple, dir-li que deixi el braç completament mort (podem aixecar-lo amb la nostra mà i indicant-li que quan el deixem anar, el braç ha de caure a plom. Si és així el braç està relaxat). Un cop relaxat podem situar la nostra mà sobre la seva i ser nosaltres els que anem escrivint (dibuixant o pintant) alhora que el nen procura seguir tenint el braç relaxat. Una vegada més, lo important és que el nen vagi discriminant entre tensió i distensió (activació versus relaxació).

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Teorías de la Adolescencia: Stanley Hall y Margaret Mead

QUI SÓN? COM ELS VEIEM? CENTRES DE MENORS (CRAE I CREI)

Centres Residencials d’Acció Educativa (CRAE) a Barcelona ciutat.